Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatel obchodu na www.byjs.cz
BYJS s.r.o.
Brněnská 398/16
Liberec II-Nové Město
Česká republika
IČ: 8911304

1. Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím naleznete v sekci kontakt. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), v platném znění.

1.1. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující/jiný subjekt – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 • Kupní smlouva – z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dohodnutou cenu.
 • Všeobecné obchodní podmínky (VOP) – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím upravená tímto nákupním řádem a reklamačním řádem, který je rovněž součástí VOP a dále relevantní informace obsažené v sekci Kontakt. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami účinnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od doby uzavření kupní smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

1.2. Objednávka

 • Objednávku je možné učinit on-line košíkem, nebo emailem. Jakákoliv forma je závazná.
 • Objednáním zboží kupující akceptuje nákupní řád a reklamační řád vystavený prodejcem.
 • Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky.
 • Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.
 • Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po úplném zaplacení ceny a převzetí zboží.

1.3. Upozornění k objednávkám – doplňující údaje

Pro veškeré doplňující údaje k objednávkám, např. pro upřesnění objednávané barvy, typu nebo provedení výrobku, nebo pro případné další upřesňující údaje, vzkazy a požadavky na prodávajícího je určeno okno „poznámka“, které se zobrazí v dolní části formuláře při vyplňování jména a adresy objednávajícího.

1.4. Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má za povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu.
 • Další povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.
 • Po odstoupení kupujícího od smlouvy provede prodávající posouzení tohoto odstoupení od smlouvy bez zbytečných odkladů. Nejdéle do 30-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy budou navráceny finanční prostředky.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.

1.5. Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést prodávajícímu nutné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
 • Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v dohodnutém termínu.
 • Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.
 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
 • Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce.
 • Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může uplatnit reklamaci buď u prodávajícího, nebo osoby za tím účelem pověřené.
 • V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou
 • reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele. Kupující, jiný subjekt, si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.
 • V případě nevyzvednutí reklamace do 60 dnů od data podání, účtujeme za každý započatý den uskladnění skladné ve výši 20 Kč bez DPH. Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta se spotřebitelem lhůta delší než 30 dní , účtujeme uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.

2. Nedoručené (nevyzvednuté) zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez zavinění prodávajícího (přepravce adresáta nenašel,nevyrozuměl o uložení zásilky,zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal atp. prodávající postupuje následovně:

 • bude zákazníka o této situaci informovat (zpráva e-mailem,SMS či telefonicky – v závislosti na dostupném kontaktu)se žádostí o informaci,jak dále s touto objednávkou naložit.Odpověď na tuto výzvu prodávající očekává v termínu do 7 dnů od odeslání zprávy. Není-li na zákazníka k dispozici ani jeden z výše uvedených kontaktů,bude objednávka stornována.
 • kupující si může zvolit opětovné zaslání zboží nebo osobní odběr po domluvě s prodávajícím.

2.1. Opětovné zaslání zboží

 • Kupující uhradí během 14 dní bankovním převodem nebo poštovní poukázkou cenu objednaného zboží + vynaložené poštovné a balné + náklady na opětovné zaslání.
 • V případě, že bylo zboží a poštovné již hrazeno převodem, kupující doplatí převodem jen náklady na nové poštovné.
 • Žádné další poplatky neúčtujeme.

2.2 Osobní odběr zboží Liberec

 • Kupující uhradí cenu objednaného zboží + vynaložené poštovné a balné bankovním převodem.
 • Následně si kupující vyzvedne zboží do 10 tři pracovních dnů od obdržení informace o dostupnosti zboží na odběrném místě prodávajícího.

2.3. Kupující nereaguje na výzvy prodávajícího

 • V případě, že kupující nereaguje na emaily ani telefonáty prodávajícího, kde kupujícího informuje o skutečnosti, že se objednané zboží vrátilo zpět prodávajícímu, prodávající postupuje následovně:
 • Prodávající zašle emailem a následně poštou kupujícímu fakturu na úhradu vynaloženého poštovného a dále pak manipulačního poplatku 300 Kč. Faktura musí být kupujícím uhrazena převodem, nebo složenkou.
 • V případě, že kupující neuhradí fakturu za zboží, porušuje tak Obchodní zákoník a Občanský zákoník a celá záležitost bude předána našemu právnímu zástupci, který bude kupujícího kontaktovat.

3. Reklamace

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.

Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu. V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. Ostatní náležitosti upravuje REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

3.1. Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku). Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Záruka se vztahuje na vady zboží, nevztahuje se na výrobky po uplynutí jeho životnosti či opotřebení v důsledku používání. Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky právo: – jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy – jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy – jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy – jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

3.2. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.3. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Dle § 53, odst.7 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží (převzetí plnění). Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a které je spotřebitel povinen zaslat zpět prodávajícímu, musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí nést známky opotřebení nebo poškození a musí být kompletní. Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit. Vrácení finančních prostředků provedeme dohodnutým způsobem. Prodávající (dodavatel) má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. V případě vzniku snížení hodnoty vráceného zboží (zboží je poškozené, nekompletní atd.) je takové odstoupení od smlouvy účinné, ale prodávající je oprávněn po spotřebiteli požadovat kompenzaci jako náhradu vzniklého snížení hodnoty věci. Vztahuje se na smlouvu uzavřenou pomocí prostředků komunikace na dálku. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech (ust. § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění): a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání)

Dodáváme po celé České republice